KS-konsulenten-vaterpas-paa-bord

Udbudskontrolplaner

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder i alment byggeri mv. (BEK773)

§14: Til sikring af kontraktmæssige ydelser skal der i form af en udbudskontrolplan fastsættes nærmere bestemmelser om den dokumentation for entreprisers udførelse, for udført anlæg, og for de anvendte materialer, som entreprenørerne skal udarbejde og afgive under arbejdet og ved dettes aflevering. Mest mulig dokumentation skal afgives løbende under udførelse.

Iht. §14 skal der til sikring af kontraktmæssige ydelser udfærdiges en udbudskontrolplan, der fastsætter nærmere bestemmelser om dokumentation for entreprisens udførelse, som skal udarbejdes og afgives under arbejdet og ved aflevering.

Kvalitetssikring i udførelsesfasen er dermed først og fremmest entreprenørens sag.

Men hvad gør man så, når bygherre ikke har lavet en udbudskontrolplan? Når der ikke er stillet krav til entreprenørernes kvalitetssikring og dokumentation, når det ikke bliver forventningsafstemt på et projektgennemgangsmøde?

Der er behov for en samlet overordnet indsats fra bygherres side for at sikre, at de mange enkelte ydelser bliver til et færdigt byggeri med den tilsigtede kvalitet. Bygherren skal forholde sig til det produkt han ønsker i sidste ende og dermed fastsætte og være aktiv i planlægningen af kvalitetssikringen.

Læser vi §4, stk. 2 i samme bekendtgørelse, som er den paragraf, der er den centrale regel om rådgiveres og entreprenørers kvalitetssikring af deres ydelser, så står der:

”Rådgiverne og entreprenører skal hver for sig kvalitetssikre deres byggetekniske ydelser i overensstemmelse med god kvalitetssikringsskik og herunder i fornødent omfang udnytte de hjælpemidler, der til enhver tid findes som alment teknisk fælleseje. Rådgivere skal inden afgivelse af deres projektdel have gennemført projektgranskning, og entreprenør skal inden projektgennemgang have gennemført procesgranskning.

Oversat betyder det, at når bygherre ikke opsætter specifikke krav i udbudskontrolplan eller udfærdiger i referat fra projektgennemgang krav til kvalitetssikring, så har entreprenørene metodefrihed i forhold til, hvordan og i hvilket omfang kvalitetsdokumentation udarbejdes. Dog skal de gældende normer overholdes og det skal dokumenteres at dansk byggeskik, fælles tekniske hjælpemidler og egne særlige risici områder er kvalitetssikret. Det er givet, at bestræbelserne især samler sig om styring af dokumenter, informationsmøder, modtagekontrol, udførelseskontrol og slutkontrol.

Du kan som entreprenør derfor ikke undlade at lave kvalitetssikring, da man lovgivningsmæssigt er forpligtet til at udføre det. Men uden udbudskontrolplan bedømmer du selv omfanget af din kvalitetsdokumentation.

Tilbage er kun at spørge om din 1- og 5-års gennemgang økonomisk kan klare det?

Facebook
LinkedIn
Print
Email